تراکنش شما با موفقیت انجام نشده است. اگر پولی از حساب شما کسر شده، تا ۷۲ ساعت آینده از طرف بانک به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در غیر این صورت اگر از پرداخت خود مطمئن هستید یا رسید کسر وجه از حسابتان را دارید، به پشتیبانی پیام دهید.

با تشکر